گزارش روی مانیتور درست است ولی در چاپ ناقص است

در این حالت اشکال از درایور پرینت شماست. درایور فعلی را از روی سیستم حذف کنید .

انواع مناسب درایور عبارتند از

PCL5

PCL6