گروه تفصیلی چیست؟

در حسابداري با تفصيلي شناور، حسابهاي تفصيلي گروه‌بندي مي‌شوند و تحت عنوان نام گروه با ساير معين‌ها مرتبط مي‌شوند.

 

تفصیلی شناور چیست؟

تفصيلي شناور كدهاي تفصيلي مي‌باشند كه مي‌توانند با تمامي معين‌ها مرتبط شوند و مختص به معين خاصي نيستند..

.

مثال: گروه تفصیلی اشخاص- حساب تفصیلی : آقای X