کم حساب کردن اضافه کاری یا تعطیل کاری

به tab  سازمان می رویم روی دکمه انواع استخدام کلیک می کنیم در پنجره باز شده نوع استخدام را انتخاب می کنیم در پنجره باز شده جدید با دبل کلیک کردن بر روی تعطیل کاری و یا اضافه کاری به وسیله پنجره ای که جدید باز می شود می توانیم فرمول محاسبه این دو مورد را چک کنیم و در صورت اشتباه بودن فرمول محاسبه می توان آن را اصلاح کرد