چگونه می شود از وضعیت یک حساب تفصیلی در حسابداری مطلع شد؟

در منوي گزارشات به چند طريق مي‌توان از يك حساب تفصيل گزارش گرفت.

 براي مثال از گزارش كارت حساب مي‌توان استفاده كرد. در صفحه گزارش كارت، زير قسمت نوع حساب، نوع گزارشي كه مي‌خواهيم براي حساب تفصيل بگيريم را انتخاب مي‌كنيم مثلا حساب تفصيلي در تمامي حساب‌هاي معين و يا در معين مشخص و ... . گزارش ديگري كه مي‌توان مثال زد گزارش كارت انتخابی است.