هنگام ثبت پرداخت غیر نقد در سیستم دریافت و پرداخت چک در دو سطر نمایش داده میشود.

 

اگر هنگام سند زدن در پرداخت غيرنقد و اسناد پرداختني چك تعريف شده را در دو سطر براي انتخاب نمايش مي‌دهد،

اين دسته چك دو بار در سيستم تعريف شده است. یکی از تعاریف را حذف کنید.