میخواهم یک کالا را حذف کنم ولی نمیتوانم؟

اگر یک کالا در اسناد انبار به کار رفته باشد، یعنی یک رسید یا حواله داشته باشد دیگر امکان حذف نخواهد داشت. مگر آنکه کلیه اسنادی که شامل آن کد کالا هستند حذف شوند