موقع بستن سال مالی سیستم پشتیبانگیری را انجام نمیدهد

 

مسیری که برای ذخیره فایل های پشتیبان شما تنظیم شده است، حذف شده یا تغییر کرده است. بنابراین سیستم نمی تواند

مسیر تعیین شده را روی کامپیوتر شما پیدا کند

در صورتی که مسیر پشتیبانگیری قبلی را فراموش کرده اید با واحد پشتیبانی بامداد تماس بگیرید .