وقتی هنگام ادغام اسناد با خطای لطفا همه کاربران از نرم افزار خارج شوند مواجه میشوم چه کار کنم؟

این مشکل راه حلی بسیار ساده دارد

 با توجه به تعداد clinet  ها وارد task maneger هر کدام از  ویندوزها شوید و از تب process حسابداری را ببندید

 end task کنید.