ارسال سند دریافت و پرداخت به حسابداری

ابتدا يك تعريف اوليه بايد انجام شود تا هنگامي كه سند به حسابداري ارسال ميشوند با كدينگ درست در سند  قرار گيرد. اين كار از طريق منوي حسابداري سیستم فروش، تعريف سند حسابداري امكان‌پذير است.

بعد از تعريف اوليه سند (كه تنها يك بار انجام مي‌شود)، وارد منوي عمليات اسناد شده، گزينه قطعي كردن اسناد را انتخاب مي‌كنيم. سپس محدوده تاريخي و نوع سند را انتخاب كرده، اسناد اين بازه را قطعي مي‌كنيم. وارد منوي حسابداري شده گزينه صدور سند را انتخاب كرده در بازه تاريخي تعريف شده اسناد را به حسابداري ارسال مي‌كنيم.