مراحل ارسال اسناد انبار به سیستم حسابداری

ابتدا يك تعريف اوليه بايد انجام شود تا هنگامي كه سند به حسابداري ارسال ميشوند با كدينگ درست در  حسابداري قرار گيرد. اين كار از طريق منوي امكانات، تعريف سند حسابداري امكان‌پذير است.

بعد از تعريف سند (كه تنها يك بار انجام مي‌شود) براي ارسال سندها، ابتدا بايد اسناد تعدادي و ريالي شوند. در منوهای سیستم انبار و از طريق منوي حسابداري، كنترل تعدادي و ريالي را انجام دهید. سپس گزينه صدور سند را اکلیک کنید. در بازه تاريخي كه مشخص مینمایید، ليست اسناد آماده ارسال نمايش داده مي‌شوند كه با انتخاب سندهاي دلخواه ميتوان آنها را به حسابداري به دو صورت زیر ارسال كرد:

1- همه در يك سند (تمامي اسناد انتخاب شده به عنوان يك سند در حسابداري قرار مي‌گيرد)

 2- به تفكيك اسناد (براي هر سند انبار يك سند حسابداري تعريف مي‌شود)