فقط 99 کد تفصیل تعریف کرده ام ولی ظرفیت سیستم تمام شده است

. شما به اشتباه حسابهای تفصیلی را در سطح گروه تفصیلی تعریف کرده اید.گروه تفصیلی دو رقمی و محدود به نود و نه کد است

.بعد از تعریف حسابهای معین، ابتدا گروه تفصیلی را ایجاد کرده سپس در هر گروه حسابهای تفصیلی را ایجاد نمایید

 

مثال: گروه تفصیلی اشخاص- حساب تفصیلی : آقای X