طول کد کالا را چگونه میتوانم تغییر بدهم؟

شما فقط در ابتدای راه اندازی سیستم و قبل از ورود اطلاعات میتوانید طول کد کالا را تعیین کنید. اگر سند زده اید ابتدا باید کلیه اسناد را حذف کنید سپس قادر به تغییر اطلاعات اساسی مانند طول کد کالا خواهید بود

در منوی امکانات روی آیکون کدینگ سیستم کلیک کنید و کد کالا را به کد دلخواه خود تغییر دهید