طبقه حساب چیست؟

چهار نوع طبقه حساب داريم که روش ارزش گذاری کالاها را مشخص میکنند. این طبقه ها  عبارتند از:

  LIFO  آخرين مبلغ كالاي وارد شده براي كالاي خارج شده محاسبه مي‌شود

FIFO اولين مبلغ كالاي وارد شده براي كالاي خارج شده محاسبه مي‌شود

ميانگين مبالغ كالاهاي وارد شده به صورت ميانگين محاسبه شده و براي كالاي خارج شده منظور مي گردد

دستي كه كاربر مبلغ را به صورت دستي وارد مي‌كند