نحوه صدور سند افتتاحیه

وارد سال مالي بعد شده از منوي سال مالي، صدور سند افتتاحيه را انتخاب ‌مي‌كنيم.

در صفحه جديدي كه باز مي‌شود صدور سند را كليك مي‌كنيم.