در فروش تخفيف و يا ارزش‌افزوده محاسبه نمي‌شود

از منوي اطلاعات پايه فروش وارد گزينه عوامل فروش مي‌شويم. در اينجا بررسي مي‌كنيم كه پارامتر افزاينده يا كاهنده مورد نظر را تعريف كرده‌ايم يا خير. اگر تعريف نكرده باشيم از طريق گزينه جديد پارامتر جديد را تعريف كرده نوع كاهنده يا افزاينده، اعمال پارامتر روي مبلغ خالص يا ناخالص، نحوه محاسبه (به صورت درصد يا مبلغ) و ماهيت سطري يا سندي را انتخاب مي‌كنيم سپس از گزينه مبلغ، مبلغ يا درصد مورد نظر را وارد مي‌كنيم)؛ اگر هم كه از قبل تعريف شده باشد تمامي موارد را بررسي مي‌كنيم كه به اشتباه تعريف نشده باشد (مخصوصا گزينه ماهيت و مبلغ)

هنگام ورود اطلاعات در فاکتورهایی که تخفیف یا مالیات یا هر عامل دیگری در سطر دارند حتما با زدن کلید اینتر تا پایان سطر را طی کنید تا کلیه محاسبات انجام گیرد و سپس سطر جدید ایجاد شود.