به نظر میرسد گزارشها با مقادیر وارده و صادره در اسناد مغایرت دارند

برای بروزرسانی گزارشها  بر اساس آخرین وارده و صادره ها ، اول به قسمت عملیات رفته و روی آیکن محاسبه کاردکس کلیک کنید

 به وسیله پنجره باز شده، انبار مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه محاسبه عملیات را بزنید. بعد به قسمت گزارش ها رفته و روی آیکن باز سازی گزارش کلیک کنید