تفاوت اسناد پرداختنی و پرداخت غیر نقد چیست؟

در سیستم دریافت و پرداخت بامداد، برای ثبت اطلاعات چکهای پرداختی دو فرم وجود دارد

اگر شما چکهای مدت دار صادر می کنید ابتدا آنها را در فرم اسناد پرداختنی ثبت کنید. دراین صورت مبلغ این چکها از موجودی بانک شما کسر نمیشود زمانی که چک پاس شد با استفاده از فرم پرداخت غیر نقد وضعیت آن را تغییر دهید تا از حساب بانکتان خارج شود.

اگر چک صادره شما چک روز است مستقیما در فرم پرداخت غیرنقد وارد کنید