ترک کار یا شروع به کار در لیست حقوق بیمه اعمال نشده است

براي اعمال ترك كار يا شروع به كار پرسنل بايد تاريخ اعمال حكم را در همان ماه ترك كار يا شروع به كار زد.