بعضي از اسناد در گزارشها نمايش داده نمي‌شوند

اسناد با وضعیت پیش نویس در گزارشها تاثیری ندارند.

سند را بررسي مي‌كنيم كه به حتما به صورت موقت ذخيره شده باشد و در حالت پيش‌نويس نباشد