بعضی اسناد در گزارشها نمایش داده نمی شوند

سند را بررسي مي‌كنيم كه به حتما به صورت موقت ذخيره شده باشد و در حالت پيش‌نويس نباشد