برگشت سند دریافت و پرداخت از حسابداری

به منظور انجام این کار ابتدا میبایست سند مربوط به خزانه داری را از سیستم حسابداری مرتبط  حذف کرده، سپس وارد خزانه داری شده از قسمت حسابداری و مشاهده اسناد ارسال به حسابداری سند مربوطه را حذف سپس وارد تب عملیات اسناد شده از قسمت قطعی کردن اسناد سند مربوطه را غیر قطعی میکنیم سپس میتوانیم سند را در خزانه داری حذف یا ویرایش نماییم