انتقال بین انبارها چگونه است؟

اگر شما بیش از یک انبار داشته باشید، می توان در سیستم انبار اسناد انتقالی برای شما تعریف کرد. دراین صورت یک رسید و حواله انتقالی خواهید داشت که به محض خروج کالا از یک انبار ، سیستم رسید ورود کالا به انبار دیگر را صادر میکند

پس از اینکه سیستم رسید انتقالی متناظر را ثبت کرد وارد منوی اسناد شده و وضعیت آن را به موقت تبدیل کنید