چرا اسنادی که ثبت کرده ام در گزارش ها اثری ندارند؟

اگر از ثبت اسناد مطمئن هستید ولی آنها را در گزارشها مشاهده نمیکنید، وضعیت اسناد در حالت پیش نویس مانده است. همه اسناد را به حالت موقت در بیاورید