آیا موجودی انبار را بصورت دائمی باید در مالی ثبت کرد یا ادواری؟

با توجه به نياز انباردار مشخص مي‌شود كه چه زماني اسناد در سیستم حسابداری ثبت شوند .يعني الزامی  به ثبت در زمان خاصي وجود نداردو مي‌توانيد به صورت دوره‌اي در هر زماني اسناد را در مالي ثبت كنيد