آیا سیستم انبار و فروش با هم ارتباط دارند؟

بله، سیستم فروش در هر لحظه موجودی انبار را نمایش میدهد. هم چنین میتوانید بین اسناد انبار و اسناد فروش گردش کاری تعریف کنید. مثلا در سیستم فروش فاکتورها را از روی حواله های انبار صادر کنید.

برای تعریف گردش کار دلخواهتان از پشتیبانی بامداد کمک بگیرید.